• Naziv: Velekem
  • Površina: cca 1600 m²
  • Faza: 2018. – 2019. godine
  • Lokacija: Zadar
  • Tip građevine: Stambeno – poslovna građevina
  • Uloga Kap4: Projektiranje – glavni i izvedbeni projekt arhitekture i konstrukcije