• Naziv: TC Marisa
  • Površina: cca 22 000 m²
  • Faza: 2015. – 2016. godine
  • Lokacija: Trogir
  • Tip građevine: Trgovački centar
  • Uloga Kap4: Projektiranje – glavni i izvedbeni projekt arhitekture i konstrukcije; Nadzor

Autor fotografija: Lidija Lolić