• Naziv: Kuća Gornji Bukovac
  • Površina: 300 m²
  • Faza: 2015. godine
  • Lokacija: Zagreb
  • Tip građevine: Poslovna građevina
  • Uloga Kap4: Projektiranje – glavni i izvedbeni projekt konstrukcije