• Naziv: Višestambena zgrada s poslovnim prostorima – Kaštanjer II/1
  • Površina: 7687,49 m²
  • Faza: 2020. - 2021. godine
  • Lokacija: Pula
  • Tip građevine: Stambeno poslovna građevina
  • Uloga Kap4: projektiranje – glavni i izvedbeni projekt konstrukcije, nadzor